Slovenský pravopis

Ako sa správne píšu akademické tituly?

Tituly pred a za menom
V slovenčine sa na prvom mieste uvádza titul, meno a za ním priezvisko: Ing. Jozef Korektúra
Titul v abecedných zoznamoch (napr. telefónny zoznam) sa píše opačne – priezvisko, meno a titul. V tomto prípade je nutné oddeliť meno od priezviska a titul od mena čiarkou: Korektúra, Jozef, Ing.

Tituly uvádzané pred menom sa neoddeľujú čiarkou:
Mgr. Ing. Jozef Korektúra
Čiarkou sa oddeľujú tituly uvádzané za menom:
PhDr. Jozef Korektúra, PhD., MBA

1. stupeň vysokoškolského štúdia
Nepoužíva sa ako oslovenie a titul sa píše pred menom (s medzerou):
Bc. – bakalár, napr. Bc. Jozef Korektúra

2. stupeň vysokoškolského štúdia
Pri oslovení magister sa titul píše pred menom:
Mgr. – magister, napr. Mgr. Jozef Korektúra
Mgr. art. – magister umenia, Mgr. art. Jozef Korektúra

Oslovenia
Nesprávne – pani magistra
Správne – pani magisterka

Pri oslovení inžinier sa titul píše pred menom:
Ing. – inžinier, napr. Ing. Jozef Korektúra
Ing. arch. – inžinier architekt, napr. Ing. arch. Jozef Korektúra

Pri oslovení doktor sa titul píše pred menom:
MUDr. – doktor všeobecného lekárstva, napr. MUDr. Jozef Korektúra
MDDr. – doktor zubného lekárstva, napr. MDDr. Jozef Korektúra
MVDr. – doktor veterinárneho lekárstva, napr. MVDr. Jozef Korektúra

Pri oslovení 2. stupňa vysokoškolského štúdia na dvoch vysokých školách sa nepoužívajú dva rovnaké tituly, no ak niekto absolvuje dva druhé stupne VŠ s rozdielnymi akademickými titulmi, používajú sa v poradí, v akom boli udelené, a teda bližšie pri mene sa nachádza skôr udelený akademický titul, napr. Mgr. Ing. Jozef Korektúra

Rigorózne pokračovanie 2. stupňa štúdia
Oslovenie doktor a titul sa píše pred menom:
RNDr. – doktor prírodných vied, napr. RNDr. Jozef Korektúra
PharmDr. – doktor farmácie, napr. PharmDr. Jozef Korektúra
PhDr. – doktor filozofie, napr. PhDr. Jozef Korektúra
JUDr. – doktor práv, napr. JUDr. Jozef Korektúra
PaedDr. – doktor pedagogiky, napr. PaedDr. Jozef Korektúra
ThDr. – doktor teológie, napr. ThDr. Jozef Korektúra

3. stupeň vysokoškolského štúdia
Pri oslovení doktor sa titul píše za menom a priezviskom a oddeľuje sa od priezviska čiarkou:
PhD. – doktor, resp. philosophiae doctor, napr. Mgr. Jozef Korektúra, PhD.

Habilitačné konanie v príslušnom odbore
Pri oslovení docent sa titul píše pred akademický titul:
doc. – docent, vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul, napr. doc. Mgr. Jozef Korektúra, PhD.

Vymenúvacie konanie v príslušnom odbore
Oslovenie profesor a píše sa pred akademický titul a meno, predtým udelený vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul docent sa už neuvádza:
prof. – profesor, vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul, napr. prof. Mgr. Jozef Korektúra, PhD.

Ako sa píšu zahraničné tituly?
B.A. - Bachelor of Arts, baccalarium artium, (uvádza sa tiež v tvare BA)
MBA - Master of Business Administration, (uvádza sa tiež v tvare M.B.A.)
M.D. - Doctor of Medicine, Medicinae Doctor (na Slovensku MUDr.)
Ph.D. - philosophiae doctor (doktor filozofie)
M.A. - Magister Artium, Master of Arts, (uvádza sa tiež v tvare MA)